کارگروه معدن گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر با معرفی مدیر و اعضا کار خود را آغاز کرد.

با توجه به سیاست های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با تصمیم مدیرعامل گروه مشاوران تدبیر، کارگروه معدن به عنوان یکی از کارگروه های مرکز مطالعات راهبردی به مطالعه و پژوهش در این حوزه خواهد پرداخت. مأموریت اصلی این کارگروه، برنامه ریزی برای تعیین نحوه ورود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه به حوزه معدن خواهد بود. 

طبق ساختار طراحی شده، در ترکیب اعضای این کارگروه، علاوه بر چهره های دانشگاهی، خبرگان دارای تجربه در حوزه معدن نیز حضور خواهند داشت.

مرکز مطالعات راهبردی تدبیر به عنوان بازوی پژوهشی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، مسئول تحلیل فعال، هوشمند و به روز عرصه های اقتصادی برای ارائه مشاوره به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت های تابعه است.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone